POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt jak ratujecie
projekt covid19

Konkurs ofert 09-2021

DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 • lekarzy systemu, tj :
 1. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne, lub
 2. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
 3. mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących  szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać  tytuł specjalisty.
 • pielęgniarki systemu, ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.)

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy – od dnia 01 października 2021 r. od godz. 7:00 do 01 stycznia 2022 r. do godz. 7°° .

 

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 8, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia 10 września  2021 do godz.9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 10 września o godz.1000.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla pielęgniarek :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Oferta Pracy – specjalista ds. płac

POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE

Poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. płac           

 wymiar etatu:  praca w pełnym etacie, od poniedziałku do piątku w godz. 725 do 1500

Miejsce wykonywania pracy: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

 

Główne obowiązki:

 • naliczanie wynagrodzeń za pracę – sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji PFRON, GUS, PZU;
 • prowadzenie i przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznych w zakresie PIT;
 • realizacja obowiązków Pogotowia Ratunkowego jako płatnika zobowiązań pracowniczych (w tym komorniczych);

 

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomia, finanse, rachunkowość;
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zawodzie, związane z płacami i kadrami;

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów:
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • Kodeksu Pracy;
 • znajomość programu ENOVA, PŁATNIK;
 • biegła znajomość MS Excel;
 • rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • terminowość, staranność, dokładność;
 • zaangażowanie i rozwinięte zdolności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej CV do dnia 31 sierpnia 2021 r. na adres do korespondencji Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6  lub email  pogotowiejg@999.jgora.pl  

 

Oferta musi zawierać  zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. a  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U .z  2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych  nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: ido@999.jgora.pl. Dane są zbierane w celu ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko pracy. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 ust. 1 ( RODO ).

Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub innym podmiotom, jeżeli ich przekazanie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane będą przechowywane do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie zostaną zniszczone. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie internetowej pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze  przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Jeleniej Górze, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez zespoły transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez zespoły transportu medycznego

w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze  

 

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4  „ Regulaminu przeprowadzania konkursów ofert na udzielenie świadczeń przez zespoły transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze” unieważnia konkurs ofert w części dotyczącej udzielania świadczeń przez zespoły transportu medycznego w grupie kierowców.

 

Uzasadnienie     

 

W odniesieniu do pisma Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o odwołaniu z dniem 14 czerwca 2021 r. transportu sanitarnego w związku przeciwdziałaniem COVID-19 unieważnia się konkurs ofert w części dotyczącej udzielania świadczeń przez zespoły transportu medycznego w grupie kierowców. W związku z powyższym  istotna  zmiana okoliczności jest zasadna.     

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły

transportu medycznego  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

 

 

Komisja Konkursowa zawiadamia, że wybrane zostały oferty w grupie ratownik medyczny:

 

–  Firma B.R.P Andrzej Mańkowski

 

         Prosimy o  zgłoszenie się do Działu Kadr Pogotowia Ratunkowego, celem zawarcia umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze.    

 >>>Pismo do pobrania                                                              

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ – KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POGOTOWIU RATUNKOWYM W JELENIEJ GÓRZE

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W POGOTOWIU  RATUNKOWYM   W JELENIEJ GÓRZE

 

Komisja konkursowa zawiadamia, że nie wybrano ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy, ratowników medycznych, ratowników medycznych-kierowców.

Oryginał pisma do pobrania

 

Konkurs ofert 02-2021

  DYREKTOR  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO   W  JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

 

Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

 • lekarzy systemu, tj :
 1. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne, lub
 2. posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
 3. mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej
  w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących  szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać  tytuł specjalisty.
 • ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcy – spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.)

 

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym  Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń: 

        Jelenia Góra – 146 377,               Lwówek Śl. – 47 014,

        Kamienna Góra – 40 700,            Lubań – 55 900.

 

  Czas  trwania umowy –  od dnia 01 kwietnia 2021 r. od godz. 7:00   do 01 lipca 2021 r. do godz. 7°° .

 

 Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 8, w godz.  od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu  75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia 06 marca 2021 do godz.9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce   „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 marca 2021 o godz.1000.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty konkursowe :

Dokumenty dla lekarzy :

Dokumenty dla ratowników medycznych :

Dokumenty dla ratowników medycznych-kierowców :

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content