POGOTOWIE RATUNKOWE W JELENIEJ GÓRZE
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Polski
baner termomodernizacja Projekt jak ratujecie
projekt covid19

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

 

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://999.jgora.pl/

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:zmiana wielkości tekstu

  • skala szarości
  • zmiana kontrastu
  • negatyw
  • jasne tło
  • podkreślanie linków/tytułów
  • czytelna czcionka

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa www.999.jgora.pl spełnia wymagania w 91,04%

 

Jest zatem częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak kontrolki, łącza oraz opisu przeznaczenia formularza związanej z dodatkiem reCAPTCHA,

– nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu,

– element wejściowy typu przycisk, prześlij lub zresetuj nie ma atrybutu wartości lub jest on pusty,

– link nie zawiera treści ani tytułu,

– pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

 

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się:  Paweł Redzisz

E-mail:dostepnosc@999.jgora.pl

Telefon: +48 75 75 264 62

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content