STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 8  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U .z  2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, ze:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze; adres do doręczeń: ul. Cieplicka 126A w Jeleniej Górze
 2. W Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych , e-mail: iod@999.jgora.pl 757526462
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 9 ust. 2 lit h i art. 6 ust.1 lit. c-e RODO, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu realizacji medycznych czynności ratunkowych i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze w związku z udostępnianiem Pani/Pana dokumentacji medycznej podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa z poza Unii Europejskiej;
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa m.in.: podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, zakładom ubezpieczeń, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosku, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. W/W prawa może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego ul. Ogińskiego 6 58-506 jelenia Góra;
 11. Administrator dołoży wszelkich starań aby Pani/Pana dane były bezpieczne oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content