STRONA ARCHIWALNA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE
 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Polski
baner ambulans zakup Projekt CZPL
projekt covid19

TRANSPORTY MIĘDZYSZPITALNE

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze informuje, że od 01 kwietnia 2020 roku będzie realizowało świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ,,Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego”, dalej „świadczenia” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizacja świadczeń  będzie się odbywać po zgłoszeniu  zapotrzebowania na nie pod nr telefonu:

  601 729 218 

Fax 75 718 42 67

 

Lokalizacje Zespołów Transportu Medycznego:

 • 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 126A
 • 59-600 Lwówek Śląski, ul. Gryfowska 1A

 

Stany chorobowe, w których udzielane są świadczenia, określa Załącznik nr 3 Część I do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.).
Są to:

 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
 • niewydolność układu krążenia,
 • stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach.

 

        W przypadkach medycznie uzasadnionych dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu pacjenta  w trakcie transportu zapewnia zlecający transport (świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego).  Na zlecającym świadczenie ciąży również obowiązek dodatkowego wyposażenia, które w ocenie zlecającego jest niezbędne w trakcie realizacji zlecenia.

 

 

 Zlecający transport zobowiązany jest przekazać  osobie przyjmującej zlecenie w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze informacje zakres, których określa Zlecenie Wyjazdu Zespołu Transportu Medycznego, dostępne poniżej.

Informacje te należy przekazać telefonicznie lub mailowo na wskazany adres: dyspozytornia@999.jgora.pl

Brak informacji dotyczącej zapisów punktu 4 załącznika będzie  podstawą do odmowy realizacji zlecenia.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zastrzega sobie możliwość weryfikacji  informacji podanych przez zlecającego transport w zakresie  miejsca transportu, poprzez   uzyskanie potwierdzenia tego faktu przez  lekarza  podmiotu leczniczego, z którym  zlecający transport dokonał uzgodnienia, a w razie nie potwierdzenia tego faktu –  odmowy realizacji zlecenia.

>>>>Zlecenie Wyjazdu Transportu Medycznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376 oraz z 2019 r. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4:
 • w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N” oraz zespole transportu medycznego, powinien spełniać następujące warunki:”,

 • w ust. 5 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)  w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.”;

       2. w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i         hospitalizacji planowej” dodaje się lp. 51 w brzmieniu:

51. Zespół transportu medycznego

Warunki

kwalifikacji

do świadczenia

Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami

realizującymi świadczenia gwarantowane

z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych: 1) niewydolność oddechowa wymagająca

sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

Świadczenie opieki zdrowotnej jest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami

realizującymi świadczenia gwarantowane

z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych: 1) niewydolność oddechowa wymagająca

sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

 

 

Zakres świadczenia

Świadczenie obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

1)                  niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2)                  zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Świadczenie obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

1)                  niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2)                  zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Personel

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.[3])) lub ratownika medycznego.

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym lub ratownika medycznego.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

Środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w:

1)                  kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora;

2)                  pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora;

3)                  urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4)                  urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5)                   defibrylator z opcją:

a) monitorowania,

b)  pulsoksymetrii,

c)  kardiowersji,

d)  stymulacji zewnętrznej;

6) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);

7) pompę infuzyjną;

8)                  respirator transportowy;

9) ssak przenośny.

Środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wyposażenie w:

1) kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora;

2) pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora;

3) urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5)  defibrylator z opcją:

a) monitorowania,

b)  pulsoksymetrii,

c)  kardiowersji,

d)  stymulacji zewnętrznej;

6) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);

7) pompę infuzyjną;

8) respirator transportowy;

9) ssak przenośny.

 

Organizacja udzielania świadczeń

1. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczenia lub być trzecią osobą realizującą świadczenie.

1. W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczenia lub być trzecią osobą realizującą świadczenie.

 

Ministerstwo Zdrowia UMWDBIPRODO dla pacjentaePUAP EuroregionNysa

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

rfwbs-slide
Skip to content